Na antenie

POPOŁUDNIK WT. ŚR.

Proponujemy ciekawą książkę, a zaproszeni przez nas fachowcy udzielają porad z wielu dziedzin. Zaprasza Joanna Kuczborska.
zobacz wszystkie

Konkurs

Konkurs fotograficzny "Jesteśmy cząstką tego świata"

2010-10-18 18:49:38
To trzecia edycja konkursu fotograficznego. W roku 2009 nadesłano prawie 1500 prac. Tym razem tematem będzie ukazanie tych form działalności człowieka, które wkomponowują się w krajobraz naturalny. Zdjęcia mają pokazywać możliwości harmonijnego współistnienia człowieka w kontekście cywilizacyjnym ze środowiskiem. Tematem prac są np. architektura wkomponowana w krajobraz naturalny, wykorzystanie zasobów natury dla rozwoju cywilizacyjnego człowieka, bez konieczności jej naruszania, pomysły na rozwiązania szanujące przyrodę, a służące człowiekowi. 

 Nie muszą być to rozwiązania współczesne, ale zauważone zostaną także zdjęcia odwołujące się do przeszłości. Przykłady: wiatraki, młyny, publicznej, przystanie, etc. Prace zostaną przesłane na adres poznaj@radiopodlasie.pl do 15 listopada. 17 listopada w siedzibie Katolickiego Radia Podlasie zbierze się komisja konkursowa złożona z przedstawiciela WFOŚiGW w Warszawie, Grzegorza Zarzyckiego – fotografika, Grzegorza Skwarka i Sławomira Kapitana – przedstawicieli Wnioskodawcy. Komisja wybierze 12 prac, a następnie zhierarchizuje przyznając nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik może przesłać do 5 prac, ale wśród nagrodzonych lub wyróżnionych nie może się znaleźć więcej niż jedno. Zdjęcia wraz z deklaracją zrzeknięcia się doń praw zostaną przekazane na własność WFOŚiGW z myślą o wykorzystaniu dla celów edukacyjno-promocyjnych. Wszystkie zdjęcia znajdą się w specjalnej galerii w portalu radiopodlasie.pl
Nagrody fundowane przez WFOŚiGW 
3. Nagrodami  w Konkursie są 
3 aparaty cyfrowe – miejsca od 1 do 3
3 notebooki – miejsca do 3 do 6 
6 albumów fotograficznych krajobrazy Ziemi - miejsca od 7 do 12
Regulamin konkursu "Jesteśmy cząstką tego świata"

§ 1. Organizatorzy
 
Organizatorem konkursu " Jesteśmy cząstką tego świata” (zwanego dalej "Konkursem") jest Katolickie Radio Podlasie  ul.bpa Świrskiego 56 Siedlce oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Jana S. Bacha 2.  3 (zwana dalej Organizatorem) Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Jana S. Bacha 2.  W Konkursie może  brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków jury oraz ich najbliższych rodzin. 
§ 2. Zasady konkursu. 
 
1. Tematem Konkursu są zdjęcia przedstawiające człowieka lub formy jego działalności jako element naturalnego krajobrazu lub szczególnie udane formy wkomponowania śladów działalności człowieka w  środowisko naturalne. Terenem zainteresowania jest obszar Polski, przy czym prace odnoszące się do Mazowsza będą preferowane. 
2. Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż 5 zdjęć, ale wśród nagrodzonych lub wyróżnionych nie może się znaleźć więcej niż jedno. 
3. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze  12-naście fotografii – laureatów. 
4. Zadaniem uczestników Konkursu jest nadesłanie fotografii w formacie . jpg. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć następujące informacje: dane autora tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, wykaz nadesłanych prac z opisem oraz następującą , podpisaną klauzulą ( podpisane oświadczenie):
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Fotografów  Amatorów „Jesteśmy cząstką tego świata” , w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 1997 r., nr 133, poz  883 z późniejszymi zmianami). Poprzez dostarczenia zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Z 2000 r., Nr. 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami”. Jednocześnie w przypadku nagrodzenia mojej pracy, zobowiązuję się uiścić podatek od darowizny w odpowiednim dla mojego zamieszkania Urzędzie Skarbowym. ............ (dane podatnika i Urzędu Skarbowego). 
5. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześni rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z uczestnikiem Konkursu, wymienione wyżej oświadczenie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w siedzibie Katolickiego Radia Podlasia ul. Bpa Świrskiego 56 w Siedlcach.
9. Zdjęcia należy dostarczać: drogą mailową na adres poznaj@radiopodlasie.pl do dnia 15.11.2010. r. 
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 
11. W przypadku nadesłania zdjęć nie będących własnością nadsyłającego, komisja poza ich odrzuceniem zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich organów o dokonanym przestępstwie. W takim przypadku przekazane zostaną dane osobowe oraz wszystkie nadesłane prace. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 
13. Organizator  nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
14. Zdjęcia wraz z deklaracją zrzeknięcia się doń praw zostaną przekazane na własność WFOŚiGW z myślą o wykorzystaniu przy produkcji specjalnego kalendarza. Wszystkie zdjęcia znajdą się w specjalnej galerii w portalu radiopodlasie.pl
§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:
Sławomir Kapitan – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
Wydelegowany przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie, 
Grzegorz Zarzycki – fotograf  
Grzegorza Skwarek – przedstawiciela Wnioskodawcy
2. Ocena prac Jury nastąpi w dniu 18 listopada 2010 r.
3. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji co do przyznania nagrody są nieodwołalne.
4. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
§ 4. Nagrody 
1. Uroczyste rozdanie nagród, odbędzie się 03.12.2010. w siedzibie stacji. 
3. Nagrodami  w Konkursie są 
3 aparaty cyfrowe – miejsca od 1 do 3
3 notebooki – miejsca do 3 do 6 
6 albumów fotograficznych krajobrazy Ziemi - miejsca od 7 do 12
3. Warunkiem odbioru nagrody jest: zgłoszenie się laureata do siedziby stacji we wskazanym przez nią terminie, nie później jednak niż do dnia 03.12.2010 do godziny 21.00. w celu osobistego pokwikiwania odbioru. 
4. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 
5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym  powyżej, prawo do nagrody wygasa.
§ 5. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
1. Organizator  uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac ( oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie miejskiego portalu internetowego, oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
2. Organizator uzyskuje  prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs ( oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć. 
         § 6. Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora. Jak również na stronie internetowej Katolickiego Radia Podlasie 
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Komisji Konkursowej.

Regulamin do pobrania
 

I Powiatowa Konferencja Edukacyjna

20 lutego w Łosicach spotkają się uczestnicy pierwszej konferencji edukacyjnej powiatu łosickiego więcej

Przedszkoliada

19 lutego w hali ARMS przy ul. Prusa 6 w Siedlcach odbędzie się impreza z cyklu ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR więcej
zobacz wszystkie