Na antenie

PRZYSTANEK PODLASIE CZW.

Wiadomości, relacje i pierwsze komentarze najciekawszych wydarzeń. Wszystko, od wielkiej polityki do sportowych rekordów, wraz z regionalną prognozą pogody na następne dni. Zaprasza Anna Kaszczyc.
zobacz wszystkie

Reklama

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I EMISJI REKLAM W KATOLICKIM RADIU PODLASIE W SIEDLCACH

2010-07-06 15:36:00
Produkcję i emisję reklam na antenie Katolickiego Radia Podlasie regulują poniższe warunki, które stanowią integralną i wiążącą dla zleceniodawcy część zlecenia na świadczenie usług reklamowych. Wszelkie ich zmiany w zleceniach na świadczenie usług reklamowych wymagają formy pisemnej.

I.    Ilekroć w warunkach sprzedaży i emisji reklam jest mowa o:

•    zleceniu reklamowym – rozumie się przez to wszystkie umowy, w których jest mowa o produkcji lub emisji reklam na antenie Radia;
•    zleceniodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która zamawia produkcję lub emisję reklamy na antenie Radia, a więc zarówno bezpośrednio zainteresowaną jak też podmiot, któremu powierzono prowadzenie kampanii reklamowej w czyimś imieniu;
•    wykonawcy – rozumie się przez to Katolickie Radio Podlasie;
•    reklamie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji, każdy przekaz zmierzający do promocji, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez zleceniodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia;
•    spocie reklamowym – rozumie się przez to podstawową  jednostkę reklamy;
•    produkcji – rozumie się przez to przygotowanie, w formie dźwiękowej, reklamy zawierającej treści zlecone przez zamawiającego;
•    planie emisji – rozumie się przez to grafik zawierający daty i godziny emisji reklamy w ramach danego zlecenia.

II.    Warunki szczegółowe.

1.    Zlecenia.

a)    Emisja reklam na antenie Katolickiego Radia Podlasie następuje na podstawie zlecenia na świadczenie usług reklamowych. Zlecenie musi mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i  zawierać dokładne dane zleceniodawcy, jego podpis i pieczęć ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Podpisane zlecenie musi dotrzeć do wykonawcy przed pierwszą planowaną emisją reklamy.
b)    Zleceniodawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do składania zamówień oraz podpisywania umów o emisję reklamy.
c)    Zleceniodawca może zlecić produkcję reklamy Wykonawcy. Produkcja następuje po uzgodnieniu i zaakceptowaniu treści reklamy przez Zleceniodawcę w oparciu o materiały dostarczone przez Zleceniodawcę nie później niż na 7 dni przed datą pierwszej emisji. Podpisujący zlecenia oświadcza jednocześnie, że dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (są to m.in. prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawo do znaków towarowych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub inne prawa wymagane do realizacji kampanii) do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych.
d)    Niedotrzymanie terminu dostarczenia powyższych materiałów skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia emisji i nie rodzi dla radia obowiązków odszkodowawczych z tego tytułu.
e)    W przypadku anulowania zlecenia na reklamę Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty wyprodukowania zleconej reklamy.
f)    Wykonawca może na swojej antenie emitować reklamy dostarczone przez Zleceniodawcę po uprzednim otrzymaniu pełnej dokumentacji producenckiej zgodnej z normami prawa autorskiego.

2.    Zastrzeżenia.

a)    Radio nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych reklam. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszystkich ewentualnych szkód powstałych po stronie Wykonawcy w związku z emisją reklamy zamieszczonej w Radiu.
b)    Zleceniodawca może odstąpić od zlecenia na świadczenie usług reklamowych tuż przed terminem rozpoczęcia emisji reklamy lub w jej trakcie z zachowaniem następujących warunków:
- uregulowania kosztów produkcji reklamy, jeśli zlecił ją Wykonawcy;
- pokrycia kosztów zrealizowanych emisji.
c)    Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od emisji w przypadku zaistnienia tzw. wyższej konieczności tj. zamieszek, wojny lub działań zbrojnych, aktów lub działania organów władzy lub administracji państwowej, klęsk żywiołowych, zakłóceń w nadawaniu programu wynikłych z awarii urządzeń nadawczych, awarii lub przerw w dostawie prądu, zastosowania się do nakazów lub zakazów wynikających z przepisów prawa lub warunków koncesji. Ustali również ze Zleceniodawcą sposób rekompensaty: dodatkowy termin emisji lub zwrot sumy za niewyemitowane spoty, jeżeli zapłata nastąpiła przed końcem kampanii.
d)    Radio zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklam jeśli są one sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, naruszają dobra osób trzecich, jeśli treść lub forma reklamy jest sprzeczna z linią programową, charakterem lub interesem radia. Odmowa emisji reklamy dotyczy również sytuacji gdy Zleceniodawca zalega z zapłatą za poprzednie zlecenie.
e)    Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie każdego z reklamodawców odrębnie. Zamiana cen nie dotyczy zleceń w pełni opłaconych.

3.    Warunki płatności.

a)    Kalkulacja kosztów zleconej emisji reklam następuje na podstawie aktualnie obowiązującego w Radiu cennika. Cennik nie zawiera podatku VAT. Za akceptację kosztów emisji reklamy na antenie Radia uważa się podpis Zleceniodawcy na zleceniu.
b)    Zapłata za usługę reklamową następować będzie na konto Wykonawcy na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, za emisje zrealizowaną w danym miesiącu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty za fakturę Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek i oddania należności do windykacji przez instytucje do tego upoważnione.
c)    Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia radio do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru i przesyłania ich pocztą.
d)    Rabaty dla Zleceniodawców reklamy zleconej na antenie Radia ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówień.

4. Reklamacje.

a)    Zleceniodawcy przysługuje złożenie reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w emisji zleconych reklam.
b)    Może być ona zgłaszana wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia pierwszej nieprawidłowej emisji i zawierać dane identyfikacyjne Zleceniodawcy, datę wadliwej emisji oraz opis rodzaju i charakteru błędów.
c)    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, Zleceniodawcy przysługuje prawo do dodatkowej emisji reklamy w terminie ustalonych przez obie strony. Jest to jedyna forma odszkodowania przysługująca Zleceniodawcy za nierzetelne wykonanie zlecenia.
d)    Niedotrzymanie terminu złożenia reklamacji jest równoznaczne z utratą przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji zakwestionowanej emisji i zwalnia Radio  z wszelkiej odpowiedzialności, która mogłaby powstać w wyniki dalszej emisji tej samej wadliwej reklamy.

Plik do pobrania: Ogólne warunki sprzedaży i emisji reklam