Na antenie

RADIORANEK WT. ŚR.

Zgadywanki muzyczne na dobry początek dnia. Zaprasza Ewa Pasternak.
zobacz wszystkie

Na antenie

Programy żywieniowe w szkołach

2009-09-07 06:03:22
W poniedziałek, 7 września, sprawdzamy jak wyglądają programy żywnościowe w szkole. Od kilku lat w szkołach dzieci dostają mleko, a od tego roku uczniowie klas I - III szkół podstawowych będą dostawać za darmo sezonowe warzywa i owoce.

Ponad milion dzieci z całej Polski ma szansę skorzystać z unijnego programu "Warzywa i owoce w szkole", którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych. Dzieci będą mogły dostawać warzywa i owoce już od października. Wystarczy, że dyrektorzy placówek dopełnią odpowiednich formalności.

Dziś sprawdzamy, jak wyglądają programy żywnościowe dzieci. W tym roku w szkołach wdrażany będzie program "Warzywa i owoce w szkole". Celem projektu jest zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych, a jakie są te nawyki próbowała ustalić Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.ABol/Siemiatycze [ja]

Europejski program „Owoce w szkole”

Uczniowie będą otrzymywać w szkołach bezpłatnie owoce i warzywa. Unijny program, zaproponowany przez Komisję Europejską, ma na celu zachęcanie młodych ludzi do wyrabiania sobie dobrych nawyków żywieniowych. Na zakup i dystrybucję świeżych owoców i warzyw w szkołach Komisja przeznaczy 90 milionów euro rocznie, a kraje członkowskie, które będą chciały skorzystać z programu, będą przekazywać odpowiednie kwoty z funduszy krajowych. Akcja rozpocznie się w roku szkolnym 2009/2010.

- Nauczenie dzieci dobrych nawyków żywieniowych w młodym wieku jest niezwykle ważne, ponieważ nawyki te utrzymają się w późniejszych latach ich życia. Zbyt wiele dzieci spożywa zbyt mało owoców i warzyw nie doceniając przy tym ich smaku. Wystarczy przejść się którąkolwiek główną ulicą w Europie, by ujrzeć rozmiary problemów, którym musimy stawić czoła w związku z nadwagą dzieci. Podejmijmy działania by temu zaradzić - powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Eksperci są zgodni co do tego, że zdrowe odżywianie może odegrać ważną rolę w zmniejszaniu odsetka osób otyłych oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia oraz cukrzyca typu 2 na późniejszym etapie życia. Spożywanie wystarczającej ilości owoców i warzyw jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codziennie spożycie 400 gramów owoców i warzyw netto na osobę. Większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

Badania pokazują, że zdrowe nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie. Osoby, które jadły dużo owoców i warzyw będąc dziećmi, pozostają dobrymi konsumentami. Osoby jedzące niewiele owoców i warzyw wykazują tendencję do niezmieniania nawyków żywieniowych oraz przekazywania ich własnym dzieciom. Badania wykazały również, że rodziny o niższych dochodach wykazują tendencję do spożywania mniejszej ilości owoców i warzyw. Z tego względu darmowe dostawy tych zdrowych produktów w szkołach mogą mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie się nawyków żywieniowych, szczególnie na obszarach znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

Analizy Komisji dotyczące polityki prowadzonej na poziomie krajowym oraz konsultacje z ekspertami wykazały, że korzyści wypływające z programu szkolnego mogą zostać zwiększone dzięki towarzyszącym dostawie owoców działaniom podnoszącym świadomość oraz środkom edukacyjnym pokazującym dzieciom wagę zdrowych nawyków żywieniowych. Będzie się również zachęcać do współpracy z poszczególnymi organami krajowymi, prowadzącymi udane programy "owoce w szkole". Programy takie istnieją już w niektórych krajach UE i przybierają wiele różnych postaci.

Komisja przeznacza kwotę 90 milionów euro rocznie na dostawę owoców i warzyw do szkół. Rządy będą mogły zdecydować czy chcą uczestniczyć w programie czy nie. Programy będą współfinansowane zgodnie z podziałem 50/50 lub 75/25 w tzw. "regionach konwergencji" o niższym poziomie PKB na mieszkańca. Środki te nie będą mogły zostać wykorzystane w celu zastąpienia istniejących źródeł finansowania krajowego, lecz w celu wspierania nowych rodzajów działalności, zarówno tych związanych z istniejącymi programami, jak i przyczyniających się do tworzenia całkowicie nowych inicjatyw. Państwa członkowskie będą mogły oczywiście dołożyć dodatkowe środki pieniężne, jeśli taka będzie ich wola.

Organy krajowe będą musiały nakreślić krajową strategię, dopasowaną oczywiście do krajowych preferencji, we współpracy z organami odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną i kształcenie oraz przy zaangażowaniu przedstawicieli branży i grup interesów.

Informacje i dokumentacja na temat programu "owoce w szkole" są dostępne na stronie internetowej: ec.europa.eu

Źródło: www.pozytywy.com

Cele programu

Pomoc w dożywianiu skierowana jest w szczególności do: dzieci do siódmego roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki programowi, o którym mowa, udzielana jest pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Udzielanie pomocy w powyższych formach precyzują przepisy ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dostarczanie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci dostarczania produktów żywnościowych może być zlecone np. organizacjom pozarządowym. Pomoc, o której mowa, zależy od dochodów. Dochód ten nie może przekraczać 150 proc. tzw. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu tego kryterium dochodowego.

Dożywianie w szkołach

Gmina realizuje program pomocy w dożywaniu przy wykorzystaniu ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych gminy, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych. Aby otrzymać pomoc, przewidzianą programem, należy zgłaszać się do ośrodka pomocy społecznej. W dożywianiu kierownik ośrodka pomocy społecznej współpracuje z dyrektorami szkół.

Jeżeli szkoła posiada warunki umożliwiające przygotowanie lub wydawanie posiłków, można je wydawać u siebie. Jeśli szkoła nie posiada takich warunków, wówczas kierownik ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, powinien zorganizować możliwość spożywania posiłków poza szkołą. Posiłki spożywane przez dzieci w szkole powinny być jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety. Przepisy te mają odpowiednio zastosowanie do dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły może przygotować listę odpowiednio dzieci i uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Mleko dla uczniów


Od czterech lat Agencja Rynku Rolnego (ARR) realizuje program unijny – Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych popularnie zwany – Szklanką mleka. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach programu unijnego uczeń może otrzymać każdego dnia 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego po obniżonej cenie. Dotychczas było to mleko, mleko smakowe, jogurty naturalne lub sery i twarogi (bez dodatków smakowych). Od roku szkolnego 2008/2009 gama produktów będzie rozszerzona o smakowe i niesmakowe fermentowane produkty mleczne oraz smakowe sery i twarożki. Poza dopłatą ze środków UE spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowane z budżetu krajowego i ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

O dopłatę może wnioskować:

• placówka oświatowa, np. przedszkole, gimnazjum, szkoła podstawowa, średnia,
• dostawca mleka i przetworów mlecznych, np. zakład mleczarski, firma handlowa,
• władza działająca w imieniu placówki oświatowej, np. gmina,
• organizacja działająca w imieniu placówki oświatowej.

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w programie są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR, a następnie do złożenia we właściwym oddziale terenowym ARR wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
Do programu można przystąpić w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zatwierdzeni wnioskodawcy organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w trakcie roku szkolnego i składają odpowiednie wnioski o dopłaty w oddziałach terenowych ARR.

Najprostszym sposobem, dla placówek oświatowych, jest skorzystanie z usług dostawcy, który zapewni dostawy mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach i przejmie obowiązki związane ze składaniem dokumentów w ARR. Lista zatwierdzonych dostawców jest dostępna na stronie internetowej ARR. Są tam zamieszczone także szczegółowe informacje o programie.

źródło: zdrowy.tarnow.pl

Produkty zakwalifikowane do dystrybucji w szkołach to owoce świeże: jabłka, gruszki, truskawki, warzywa świeże: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek, oraz przetwory: soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

W programie „Owoce w szkole” przewidziane są również działania towarzyszące. Przystępując do programu szkoły będą zobowiązane do realizacji działań o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw. Tematyka z zakresu właściwego odżywiania dzieci i młodzieży znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanie się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczestniczących w programie. Zajęcia będą miały różnorodną i ciekawą formę, a ich przebieg - także poza klasą szkolną - będzie sprzyjał inicjowaniu działań z zakresu zdrowego stylu życia. Organizacją i wdrożeniem programu zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. Wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia szkoły do programu znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl .

Szkoły podstawowe zamierzające uczestniczyć w programie, powinny zgłosić zamiar uczestnictwa do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminach:

- do 11 września 2009 r. (jeśli udostępnianie ma nastąpić od 19 października 2009 r.)
- do 16 listopada 2009 r. (jeśli udostępnianie ma nastąpić od 1 lutego 2009 r.)

Źródło: www.men.gov.pl

Patrz tutaj

W poniedziałek 7 września sprawdzamy jak wyglądają programy żywnościowe w szkole. Od kilku lat w szkołach dzieci dostają mleko, a od tego roku uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą dostawać za darmo sezonowe warzywa i owoce. Ponad milion dzieci z całej Polski ma szansę skorzystać z unijnego programu ”Warzywa i owoce w szkole”, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych u najmłodszych. Wszystko wskazuje na to , że placóki oświaty w naszym regionie skorzystają z tego programu.

Mówi Bożena Niedzielak dyr Szkoły Podstawowej w Hadynowie koło OlszankiSK/Międzyrzec Podlaski [ja]

Gmina Krzywda. Programy żywieniowe


Dziś rozmawiamy o tym, jakie programy żywnościowe realizowane są w szkołach w naszym regionie. Sprawdziliśmy jak to wygląda w gminie Krzywda w powiecie łukowskim. Na ten temat z wójtem gminy Krzywda rozmawiała nasza korespondentka, Anna Kupińska:AKup/Łuków [ja]

XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny

25 kwietnia o "Złote Pióro" Starosty parczewskiego zawalczą w konkursie ortograficznym uczniowie szkół ponadpodstawowych. więcej

"Ten cenny czas"

23 kwietnia w Zarębach Kościelnych Fundacja Donum zainauguruje uroczystą galą projekt edukacyjny więcej
zobacz wszystkie