Na antenie

POPOŁUDNIK PON. CZW. PT.

Proponujemy ciekawą książkę. W czwartki i piątki można usłyszeć przepisy na różne potrawy w audycji "Jadłodajnia", audycję "Prosto z lasu", Kwadrans z Ministrem Rolnictwa, Radiową Kronikę Województwa Podlaskiego i przegląd Echa Katolickiego. Zaprasza Ewa Pasternak.

Radiowa Rodzina

Wólka Dobryńska - Św. Stanisława Kostki

2009-03-17 16:59:18
  Proboszcz - Ksiądz Dariusz Parafiniuk
 
Opiekun - Ksiądz Dariusz Parafiniuk
  Prezes - Stanisław Zalewski


     Oddział powstał 18 listopada 1996 roku staraniem Proboszcza Księdza Jana Czapskiego oraz Heleny Żuk, która przez 10 lat wiernie pełniła obowiązki Prezesa.
     6 lipca 2006 roku na nowego Prezesa został wybrany Stanisław Kozak, wspaniale wspierany przez naszych Przyjaciół. Koło to jest bardzo dobrym przykładem poświęcenia i troski o Kościół. Bóg Wam zapłać.

więcej

Ciesz się Ziemio Ulańska, bo w tej Świątyni stanęło 22 kapłanów…

2009-03-07 21:12:05
Dzień Prymicji to święto i wielka radość dla całej wspólnoty parafialnej. Dziś w Ulanie nowy etap w swoim życiu rozpoczął nasz parafianin Piotr Mazurek, ksiądz który dzień wcześniej w Katedrze Siedleckiej z rąk księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystość ta zgromadziła wielu parafian i gości.więcej

Spotkanie Prezesów Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

2009-03-07 16:39:16
Proszę zobaczyć zdjęcia. Spotkanie to miało miejsce w Liceum Katolickim w Siedlcach obok Radia - 7 marca 2009 roku. Pozdrawiamy wszystkich Prezesów i opiekunów Radiowej Rodzinywięcej

Zapraszamy Prezesów Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

2009-02-25 14:20:07
7 marca (w sobotę) 2009 roku odbędzie się spotkanie przedstawicieli Radiowej Rodziny
więcej

Różaniec na antenie radia w marcu poprowadzą...

2009-02-18 17:13:36
Modlitwa różańcowa rozpoczyna się o 20.30
więcej

Zdjęcia z 5 rocznicy Koła Przyjaciół w Terespolu.

2009-02-16 15:07:21
Niech państwo sami zobaczą  w jakiej atmosferze odbyło się świętowanie piątej rocznicy

więcej

Wiśniew - Najświętszego Serca Jezusowego

2009-01-31 15:48:00
Proboszcz - Ksiądz Henryk Krupa
Asystent Kościelny - Ksiądz Henryk Krupa
Prezes - Ewa Oknińska
Sekretarz, Skarbnik - Mira Trębicka

      Miło nam powitać w Naszej Radiowej Wspólnocie naszych Przyjaciół z Wiśniewa. W Wiśniewie nie tylko jest słynny miejscowy czołg, ale przede wszystkim ludzie na których zawsze można liczyć. Za Waszą obecność serdeczne Bóg Zapłać.

     Oficjalnie Koło Przyjaciół działa od 13 października 2006 roku.

więcej

Radcze - Świętego Mikołaja

2009-01-31 14:35:59
Proboszcz - Ksiądz Zbigniew Grzymała
Asystent Kościelny - Ksiądz Zbigniew Grzymała
Prezes - Czesława Pasicz
Zastępca Prezesa, Sekretarz - Stanisława Kantarewicz
Skarbnik - Justyna Sidorczyk

     18 października 2006 na trwałe zapisze się w pamięci parafian z Radcza. W tym dniu oficjalnie działa Nasza Radiowa Rodzina. Koło to charakteryzuje się tym, że prawie każdy podróżuje ekologicznie..na rowerze. Dziękujemy za Waszą wierność i wsparcie, za to, że zawsze możemy na Was liczyć Szczęść Wam Boże.


więcej

Tchórzew (parafia Świętego Stanisława BM i Aniołów Stróżów w Zbuczynie)

2009-01-31 13:21:27
Proboszcz - Ksiądz Tadeusz Wasiluk
Opiekun - Ksiądz Tadeusz Wasiluk
Prezes - Helena Iwanowska

      Bez wątpienia jest to najmniejsza miejscowość, gdzie powstało jak dotąd Koło Przyjaciół. Powiedzenie: "Małe jest piękne" ma w tej miejscowości szczególne uzasadnienie.
Mimo, że to mała osada to ludzie mieszkający tu wielkie serce mają. Nasi Przyjaciele z tej miejscowości słuchają nas od wielu lat, a oficjalnie Koło Przyjaciół działa od 19 października 2006 roku.

więcej

Statut Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

2009-01-30 19:14:33

 Wstęp
            Katolickie Radio Podlasie jest instytucją Diecezji Siedleckiej, wspomagającą aktywnie posługę ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Celem Katolickiego Radia Podlasie jest przekazywanie informacji z życia Kościoła diecezjalnego i powszechnego, z regionu, z kraju i ze świata oraz formacja słuchaczy, czyli wspomaganie ich w kształtowaniu systemu wartości, postaw moralnych i kulturowych, zgodnie z nauką Kościoła.
            Poprzez nadawane programy Katolickie Radio Podlasie chce kształtować chrześcijańską wrażliwość na problemy człowieka i społeczności ludzkiej zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez: publicystykę religijną, społeczną i kulturalną, katechezę, transmisje nabożeństw i uroczystości religijnych, programy muzyczne i artystyczne oraz bezpośrednie kontakty ze słuchaczami.
            Ważnym elementem formacji duchowej słuchaczy, prowadzonej przez Katolickie Radio Podlasie, jest działalność Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, którego oddziały tworzone są w parafiach.
   
Część I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Koło Przyjaciół jest organizacją katolicką w Diecezji Siedleckiej, powołaną przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Siedleckiej i działającą pod jego nadzorem.
§ 2
Ilekroć w Statucie jest mowa o „Kole Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie”, „Kole” oznacza to Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie”. Ilekroć jest mowa o „Oddziale” lub „Kole Parafialnym” rozumie się przez to tworzony w parafii Parafialny Odział Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie.
§ 3
Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Diecezjalny Asystent wyznaczony przez Biskupa Ordynariusza, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Statutem Koła oraz włącza się w pracę  formacyjną członków Koła, w ramach działalności Katolickiego Radia Podlasie.
§ 4
W parafiach lub przy innych instytucjach tworzone są Oddziały Koła, które współpracując z miejscowym proboszczem włączają się czynnie w działalność duszpasterską parafii.
§ 5
Bezpośrednią opiekę duchową nad Oddziałami sprawuje proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan, który jest zarazem koordynatorem pracy Koła na terenie parafii.
 
Część II
POWOŁANIE ODDZIAŁU
§ 6
W celu utworzenia Oddziału Koła w parafii należy podjąć następujące kroki:
1. Z inicjatywy proboszcza parafii lub za jego zgodą odbywa się spotkanie informacyjne.
2. Proboszcz lub wyznaczona przez Katolickie Radio Podlasie osoba ukazuje rolę środków społecznego przekazu w życiu i misji ewangelizacyjnej Kościoła, miejsce i zadania Katolickiego Radia Podlasie w realizowaniu tejże misji oraz wskazuje na potrzebę wspierania radia i współpracy z nim.
3. W części formalnej spotkania, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych (minimum 8 osób) spotkanie staje się zebraniem założycielskim i wtedy następuje:
3.1. zaprezentowanie Statutu Koła.
3.2. dokonanie wyboru przewodniczącego zebrania i wyznaczenie protokolanta.
3.3. sporządzenie listy członków założycieli, zawierającą imię, nazwisko, adres, nr telefonu i podpis.
3.4. członkowie założyciele w głosowaniu jawnym dokonują wyboru Prezesa Oddziału. Wyboru należy dokonać bezwzględną większością głosów (50% + 1). Po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy przedstawić do głosowania dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. Zostaje wybrany ten, kto otrzyma większość głosów. W przypadku otrzymania jednakowej liczby głosów przez obydwu kandydatów decydujący głos ma proboszcz lub w razie jego nieobecności osoba, która go reprezentuje.
 
4. Prezesa Oddziału musi zaakceptować proboszcz parafii. W przypadku odmowy wybory winny zostać powtórzone. W razie sporu należy odnieść się do Biskupa Ordynariusza.
 
 
Część III
Czynności rejestracyjne
 
§ 7
Prezes Oddziału przedstawia Proboszczowi do zaopiniowania listę kandydatów, a następnie komplet dokumentów (listę obecności i protokół zebrania) składa w sekretariacie Katolickiego Radia Podlasie.
 
§ 8
Dyrekcja Katolickiego Radia Podlasie, po rozpatrzeniu dokumentów, podejmuje decyzję o powołaniu Oddziału i przyjęciu kandydatów w poczet członków.
 
§ 9
Prezes Oddziału zwraca się do Proboszcza parafii z prośbą o sprawowanie funkcji asystenta kościelnego albo o wyznaczenie innego kapłana pracującego w parafii do sprawowania tej funkcji. Asystent kościelny pełni rolę koordynatora w zakresie działań formacyjnych i duszpasterskich.
 
§ 10
Sekretariat Katolickiego Radia Podlasie rejestruje Oddział oraz przekazuje członkom legitymacje członkowskie.
 
 
Część IV
Zadania Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie
 
§ 11
Zadania Koła Przyjaciół wpisują się w ramy działalności Katolickiego Radia Podlasie i zgodne są z jego celami.
Są to w szczególności:
1.      troska o coraz większe zgłębianie nauki Jezusa Chrystusa oraz jej szerzenie;
2.      stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego,  kształtowanie osobowości Katolika i Polaka w poczuciu   odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
3.      rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym;
4.      rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
5.      stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Katolickie Radio Podlasie;
6.      współdziałanie z innymi grupami duszpasterskimi działającymi na terenie parafii i diecezji.
 
§ 12
Zadania, o których mowa w § 11, Oddział realizuje, wykorzystując właściwe ku temu celowi środki i sposoby działania, ustalając je wcześniej z proboszczem parafii. Są to w szczególności:
1. zapewnienie kontaktu słuchaczy - parafian - z rozgłośnią. Promocja dobra na antenie rozgłośni - przekazywanie informacji o życiu parafii, ciekawych inicjatywach religijnych i społecznych oraz kulturalnych;
2. wyszukiwanie ciekawych ludzi, którzy mogliby wystąpić w programach Katolickiego Radia Podlasie;
3. współpraca w organizowaniu niedziel radiowych w parafiach;
4. popularyzacja nauczania Kościoła dotykającego aktualnych problemów życia religijnego i społecznego;
5. pozyskiwanie sponsorów i dobrodziejów, którzy chcieliby wesprzeć materialnie Katolickie Radio Podlasie;
6. organizowanie dobrowolnych zbiórek pieniężnych, troska o obecność w parafii plakatów, ulotek reklamujących radio, blankietów przekazów pieniężnych (w porozumieniu z proboszczem i Dyrekcją Katolickiego Radia Podlasie).
 
 
Część V
Członkowie KOła. Ich prawa i obowiązki I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
 
§ 13
Członkiem Koła Przyjaciół może być każdy kto chce wspomagać Kościół, budować cywilizację miłości i wyraża chęć włączenia się w ewangelizacyjną misję Kościoła oraz akceptuje niniejszy Statut.
 
§ 14
1.Każdy, kto chce zostać członkiem Koła, winien:
 
1.1. nawiązać kontakt z Prezesem Oddziału Parafialnego, posiadać rekomendację dwóch członków Oddziału, zapoznać się ze Statutem;
 
1.2. przyjęcie w poczet członków Koła Przyjaciół następuje po przedstawieniu kandydatów przez Prezesa Oddziału na zebraniu i jego akceptację wyrażoną w głosowaniu jawnym, wymagana jest zwykła większość przy obecności połowy członków Oddziału. Prezes informuje Diecezjalnego Asystenta i Dyrekcję Katolickiego Radia Podlasie o przyjęciu kandydatów do grona członków Koła Przyjaciół i przedstawia ich do zatwierdzenia;
 
2. tam gdzie nie ma Oddziału Parafialnego należy podjąć działania zgodnie z § 6;
 
3. osoby starsze, schorowane, które ze względu na stan zdrowia nie mogą aktywnie uczestniczyć w działalności Koła, mogą wstąpić do Koła po wcześniejszym skontaktowaniu się z Prezesem Oddziału Parafialnego, który zgłasza takich kandydatów proboszczowi albo wyznaczonemu przez niego kapłanowi, jako koordynatorowi pracy Koła w parafii – patrz § 6) w celu wydania opinii. Decyzja o ich przyjęciu podejmowana jest w oparciu o głosowanie, wymagana jest zwykła większość przy obecności połowy członków Oddziału. Prezes informuje Diecezjalnego Asystenta i Dyrekcję Katolickiego Radia Podlasie o przyjęciu kandydata do grona członków Koła Przyjaciół i przedstawia go do zatwierdzenia;
 
4. osoba przyjęta do Koła Przyjaciół otrzymuje legitymację członkowską;
 
5. osoby mieszkające w parafiach, w których nie istnieje Oddział Koła Przyjaciół, a które chcą się włączyć w misję ewangelizacyjną Kościoła i wspierać działalność Katolickiego Radia Podlasie mogą stać się jego sympatykami i otrzymują też stosowną legitymację.
 
§ 15
Każdy członek Koła ma prawo:
1.      korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2.      uczestniczyć w życiu i działalności własnego Oddziału i całego Koła;
3.      poręczać za kandydatów na członków Koła;
4.      posiadać legitymację;
5.      korzystać z anteny radia zgodnie z ustaleniami dyrekcji Katolickiego Radia Podlasie.
 
§ 16
Członkowie mają obowiązek:
1.      żyć i pracować w Oddziale Parafialnym i całym Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
2.      dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Katolickiego Radia Podlasie i Koła;
3.      respektować przepisy Statutu, a także decyzje władz Oddziału i Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój;
4.      wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło i jego Oddział;
5.      uczestniczyć w zebraniach Oddziału i Koła;
6.      promować i zachęcać do słuchania programu Katolickiego Radia Podlasie;
7.      codziennie modlić się w intencji Katolickiego Radia Podlasie;
  1. przekazywać do redakcji Katolickiego Radia Podlasie informacje z życia parafialnego i lokalnego środowiska;
9.      wpłacać dobrowolne składki na rzecz Katolickiego Radia Podlasie, których formę ustali Koło.
 
§ 17
1. Przynajmniej raz w miesiącu członkowie Koła Przyjaciół odbywają swoje spotkania w ramach Oddziału powiązane z czynnym uczestnictwem w Eucharystii w parafii.
 
2. Przynajmniej raz w miesiącu Prezes Oddziału lub wyznaczona przez niego osoba, kontaktuje się z radiem przekazując bieżące sprawy.
 
3. Członkowie Koła zobowiązują się do odwiedzania chorej lub samotnej osoby w swojej społeczności parafialnej, zwłaszcza chorych członków Koła.
 
4. Czynnie angażuje się w życie parafialne, zaś osoby starsze i chore – należące do Koła wspierają je modlitwą.
5. Ułatwiają kontakt z radiem osobom, które pragną nawiązać współpracę z rozgłośnią.
6. Uczestniczą w Dniach Wspólnoty Koła organizowanych w różnych miejscach diecezji siedleckiej (2 spotkania w ciągu roku).
 
7. W duchu wzajemnego wspomagania się, każdy odmawia codziennie modlitwę w intencji Katolickiego Radia Podlasie.
 
8. Przez słuchanie programu Katolickiego Radia Podlasie, starają się różnymi sposobami promować wartości chrześcijańskie.
 
§ 18
Nie może być ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał wspólnotę kościelną lub podlega ekskomunice, jeśli był, zostaje wykluczony.
 
§ 19
Członkostwo w Kole ustaje przez:
1. pisemną rezygnację złożoną na ręce Prezesa Oddziału, zatwierdzoną przez Diecezjalnego Asystenta;
2. śmierć członka;
3. zob. wyżej § 18.
 
 
Część VI
Struktura Koła
 
§ 20
Organem nadrzędnym i decyzyjnym Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie jest Biskup Siedlecki.
 
§ 21
Biskup Ordynariusz, na wniosek Dyrektora, mianuje jednego z kapłanów pracujących w Katolickim Radiu Podlasie Diecezjalnym Asystentem Koła Przyjaciół.
 
§ 22
Kierownictwo Oddziału parafialnego Koła powierza się Prezesowi pod duchową opieką asystenta Oddziału (proboszcza, lub wydelegowanego przez niego kapłana).
 
§ 23               
Kadencja Prezesa parafialnego Oddziału Koła trwa 4 lata, z możliwością wyboru na drugą czteroletnią kadencję. Oddział parafialny dokonuje wyboru nowego prezesa, wg zasad ustalonych § 6. (Wyboru należy dokonać bezwzględną większością głosów (50% + 1). Po dwóch bezskutecznych głosowaniach, należy głosować na dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. Głosować należy do momentu, aż jeden z nich otrzyma większość głosów. Wybranego Prezesa Oddziału musi zaakceptować proboszcz parafii, a następnie zatwierdzić kolegium kapłańskie Katolickiego Radia Podlasie.
 
 
§ 24
 
Prezes Oddziału Parafialnego Koła przewodniczy spotkaniom Oddziału, podejmuje wraz z członkami różne inicjatywy apostolskie wymienione w statucie. Jest łącznikiem Oddziału z Główną siedzibą rozgłośni i organizuje przynajmniej raz w roku spotkania z delegatem Katolickiego Radia Podlasie. Prowadzi sam albo wyznacza prowadzenie Kroniki oddziału parafialnego Koła. Przygotowuje na piśmie na roczny Zjazd Prezesów sprawozdanie o stanie i działalności swego Oddziału. Zawiadamia główną siedzibę radia i księdza delegata o śmierci członka swego Oddziału, przesyłając równocześnie krótką charakterystykę jego osoby. Prosi swoich współczłonków Oddziału, by za zmarłego ofiarowali jedną część różańca i komunię świętą.
 
§ 25
Prezes Oddziału Parafialnego Koła otrzymuje specjalną legitymację upoważniającą go do reprezentowania rozgłośni podczas wypełniania powierzonych mu zadań.
 
§ 26
Do obowiązków Diecezjalnego asystenta Koła należy kierowanie Kołem według wskazań niniejszego Statutu, przyjmowanie nowych członków, odwiedzanie istniejących i zakładanie nowych Oddziałów Parafialnych, przewodniczenie dorocznym Zjazdom Prezesów, organizowanie Dni Wspólnoty Koła, spotkań, pisanie listów okólnych, itp.
 
§ 27
Diecezjalny asystent Koła ma do dyspozycji sekretariat Katolickiego Radia Podlasie i jest odpowiedzialny za prowadzenie Księgi Przyjaciół i Sympatyków oraz Księgi złożonych ofiar. Pod koniec każdego roku kalendarzowego składa sprawozdanie Dyrektorowi Katolickiego Radia Podlasie z działalności Koła.
 
§ 28
Centrala Koła swoją siedzibę ma w budynku rozgłośni Katolickiego Radia Podlasie: ul. Bpa Świrskiego 56, 08-110 Siedlce.
 
§ 29
Dyrekcja Radia kieruje odpowiednią prośbę do Proboszcza, by osobiście podjął się zadania duchowego Opiekuna Parafialnego Oddziału Koła, lub wyznaczył do tego celu innego Kapłana. Opiekun duchowy sprawuje ogólną pieczę nad życiem duchowym i apostolstwem Parafialnego Oddziału Koła.
 
§ 30
Prezes Oddziału Parafialnego wraz z wszystkimi członkami winien współpracować z duszpasterzem (duszpasterzami) swojej parafii oraz na jego (ich) prośbę i pod kierunkiem Opiekuna z ochotą podejmować różne działania apostolskie, współpracując z innymi ruchami apostolskimi, działającymi w Parafii lub w sąsiednich wspólnotach parafialnych, dla dobra wspólnoty lokalnej i Kościoła powszechnego.
 
§ 31
Za zmarłych przyjaciół Koła w pierwszą środę miesiąca sprawowana jest Eucharystia, którą transmituje Katolickie Radio Podlasie o 6.00. We wszystkie pozostałe środy sprawowana jest Eucharystia w intencji dobroczyńców radia.
 
§ 32
Każdy Członek Parafialnego Oddziału Koła może zgłaszać swoje uwagi odnośnie Statutu i przedkładać je na piśmie swemu Prezesowi.
 
§ 33
Na rocznym spotkaniu Prezesów, przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Koła mogą przedstawiać poprawki do Statutu, przekazując je na piśmie diecezjalnemu asystentowi Koła. Naniesione poprawki i zmiany w Statucie uzyskują swoją moc prawną, po zatwierdzeniu ich przez Biskupa Ordynariusza.
 
 
 
+Zbigniew Kiernikowski
Biskup Siedlecki
 
 
* * *
Statut Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie
został podpisany dnia 25 marca 2006 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
więcej

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie http://radiopodlasie.pl/rodo.html