Baner reklamowy na portalu Podlasie 24.pl

W ofercie portalu podlasie24.pl znajdują się różne formy reklamy – banery (na stronie głównej i podstronach), artykuły sponsorowane, artykułu z lokowaniem produktu, a także konkursy.

 

Co nas wyróżnia?

Wszystkie formy reklamy na portalu podlasie24.pl prezentowane są zarówno w wersji desktopowej portalu (na komputerach stacjonarnych i laptopach) oraz w wersji mobilnej (na tabletach i smartfonach). Dzięki temu docierają Państwo do wszystkich użytkowników portalu.

 

Rezerwacja emisji i terminy dostarczania materiałów reklamowych

Rezerwację emisji reklam należy dokonać co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Zamawiający powinien dostarczyć kreację reklamową (grafikę) w wybranym formacie: jpg, png, gif lub swf. Kreacja powinna spełniać wymagania techniczne dotyczące kreacji reklamowych określonych w specyfikacji.

 

Kreację reklamową należy przesłać nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji na adres mail: reklama@podlasie24.pl

 

Zamawiający otrzymuje prawo do podmiany kreacji reklamowej w trakcie kampanii.

Nie masz gotowego projektu? Zamów!

Koszt projektu kreacji reklamowej: statyczny (.jpg, .png) – 200 zł netto, dynamiczny (.gif,.swf) – 250 zł netto.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą reklamową. W grafice poniżej zaprezentowaliśmy miejsca i ceny poszczególnych stref na bilbordy reklamowe.

Radio jest uprawnione do odmowy przyjęcia do emisji reklamy jeżeli:

Zlecenie zostało podpisane przez osoby nieupoważnione co nie zostało potwierdzone poprzez przedstawienie Radiu wypisu rejestru sadowego KRS lub stosownego pisemnego pełnomocnictwa.

Nośnik na którym utrwalono reklamę zawiera wady uniemożliwiające jej nadanie zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w Radiu.

Reklama posiada wady prawne.

Ze względu na swoją formę, treść lub inne okoliczności reklama narusza przepisy prawa, propaguje działania sprzeczne z prawem lub polską racja stanu, propaguje postawy i poglądy sprzeczne z moralnością lub dobrem społecznym, narusza prawa lub dobra osób trzecich , względnie narusza zasady nadawania reklam w Radiu, jego linię programową lub statutową, która jest ustalana samodzielnie przez Radio.

Zawiera informacje, dane, oświadczenia niezgodne z okolicznościami faktycznymi i/lub prawnymi, jak również niekompletne lub wprowadzające w błąd.

Nie została dostarczona w ustalonym terminie. 7. W przypadku braku możliwości umieszczenia na antenie, możliwości przekroczenia ustawowego czasu przeznaczonego na emisję reklam w godzinie, brak możliwości stworzenia o określonej w media planie godzinie bloku reklamowego ze względu na charakter nadawanego programu. 8. Radio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odmowy przyjęcia do emisji reklamy na skutek zaistnienia okoliczności opisanych wyżej punktach. W przypadku odmowy nadania reklamy, Radio pisemnie zawiadomi o tym Reklamodawcę.

Radio zastrzega sobie prawo, na co Reklamodawca wyraża zgodę, wstrzymania części lub w całości emisji reklamy w Radiu Podlasie lub jej nie nadania na umówionych warunkach w następujących przypadkach:

  • wystąpienia siły wyższej,
  • z powodów technicznych, technologicznych, emisyjnych lub programowych,     
  • zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Radiu Podlasie związanych z reklamą lub jej nadania w zakresie określonym Umową, skierowania takich roszczeń na drogę sądową lub ich zabezpieczenia, 
  • opóźnienia w zapłacie ceny reklamy w Radiu w stosunku do ustalonego w umowie terminu, dotyczy to także poprzednich kampanii zlecanych przez tego samego Reklamodawcę,

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Radia zobowiązuje się do ponownego umieszczenia nie wyemitowanej lub nienależycie wyemitowanej reklamy w możliwym oraz ustalonym z Reklamodawcą terminie, a w przypadku, gdy umieszczenie to jest niemożliwe do zwrotu zapłaconej ceny za umieszczenie reklamy, co stanowi górną granicę odpowiedzialności Radia Podlasie w stosunku do Reklamodawcy na co wyraża on zgodę. 

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu